Đá như máy là có thật

Đây là máy đá chứ gà đá gì hả anh em. Sợ thật hình như chân không chạm đất thì phải. Đá như máy là có thật